CEGIS cvba - Privacybeleid

Versie September 2019

 • Dit privacybeleid (‘privacy policy’) geeft de bezoekers van de website en de (eventuele en feitelijke) begunstigden van de diensten, hierna globaal ‘begunstigden’ genoemd, definities en informatie over de manier waarop de cvba CEGIS, hierna ‘CEGIS’ genoemd, de gegevens die aan haar worden doorgegeven, gebruikt en beschermt wanneer de begunstigde deze website bezoekt die toegankelijk is via de volgende link: https://www.cegis.be/,, hierna ‘de website’, of wanneer de begunstigde een beroep doet op of gebruikt maakt van de door CEGIS aangeboden diensten.
 • Dit privacybeleid kan op elk moment door CEGIS worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan op dit privacybeleid worden aangegeven. Deze wijzigingen zijn bindend voor de begunstigde zodra ze online zijn geplaatst. De begunstigde wordt daarom verzocht om dit privacybeleid en de regels over het gebruik van cookies regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

I. PERSOONSGEGEVENS

 • Algemeen gesproken is het mogelijk om de website te bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In elk geval is de bezoeker van de website die geen begunstigde is van de CEGIS-diensten, niet verplicht om zijn gegevens aan CEGIS door te geven.
 • In bepaalde situaties waarin geen gegevens worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat de begunstigde geen gebruik kan maken van de gevraagde diensten.  Om de bezoeker gebruik te laten maken van de door CEGIS aangeboden diensten, kan hem in bepaalde gevallen worden gevraagd zijn naam/namen, voornaam/voornamen, adres(sen) (e-mail en post), hierna ‘persoonsgegevens’ genoemd, te verstrekken. Door het doorgeven van deze informatie stemt de begunstigde er uitdrukkelijk mee in dat deze informatie door CEGIS mag worden verwerkt voor de in punt 2 hieronder genoemde doeleinden en voor de doeleinden waaraan op het tijdstip van elke vraag wordt herinnerd.
 • In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 14 april 2016 informeert CEGIS u over de volgende punten:

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De verwerkingsverantwoordelijke is
  Cvba CEGIS
  Rue de la Gare, 4 à 4102 Ougrée
  Tel. + 32 (0) 4 338.19.00
  E-mail. info@cegis.com
 • De verwerkingsverantwoordelijke ziet toe op de juistheid en relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. In aanvulling op het bovenstaande ziet hij erop toe dat ze in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving en dit privacybeleid.

2. Verzamelde gegevens

 • CEGIS verzamelt de volgende persoonsgegevens:
  • Gebruikte taal, naam, voornaam, postadres, privé-e-mailadres, professioneel e-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats en -datum
  • Statuut, functie in het bedrijf, aantal jaren beroepservaring
  • Rijksregisternummer (bij gebruik van opleidingscheques)
  • Gebruikte internetbrowser, gebruikte navigatiemodus (PC of mobiel), IP-adres van de gebruikte computerapparatuur;
  • Beeld, onder voorbehoud van het verkrijgen van de toestemming van de ontvanger
 • In bepaalde situaties kunnen de bankrekening en het btw-nummer worden opgevraagd wanneer dit nodig is voor de facturering van de door CEGIS voor rekening van de klant geleverde diensten.

3. Doeleinden van de verwerking

 • CEGIS kan persoonsgegevens verwerken die voor de volgende doeleinden zijn doorgegeven:
  • Verstrekken van de informatie of diensten die worden gevraagd door de bezoeker of begunstigde (via e-mail, telefoon of post) en die aan hem zijn aangepast, en meer in het bijzonder:
   • De verwerking en follow-up van vragen om informatie aan CEGIS  
   • Het voorstellen van de door CEGIS aangeboden en geleverde diensten
   • Statistieken van bezoeken aan de CEGIS-website
  • Verzamelen van informatie waarmee CEGIS de website en de dienstverlening aan de begunstigden kan verbeteren (met name door middel van cookies)
  • De klant de mogelijkheid bieden om onder de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de CEGIS-diensten
  • De begunstigde de mogelijkheid bieden om onder de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de CEGIS-infrastructuur
  • Beheren van de tussen de klant en CEGIS gesloten contracten met betrekking tot haar wettelijke en contractuele verplichtingen
  • Verstrekken van informatie over nieuwe diensten die door CEGIS worden aangeboden en uitvoeren van direct-marketingacties door het versturen van e-mails door CEGIS naar mogelijke en werkelijke begunstigden van de diensten.

4. Ontvangers

 • Alleen CEGIS is de ontvanger van de meegedeelde persoonsgegevens.
 • Deze worden in geen geval individueel of geanonimiseerd aan derden doorgegeven, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarop CEGIS een beroep doet in het kader van haar wettelijke of contractuele verplichtingen of in het kader van de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en dit om een volledige en adequate dienstverlening aan de begunstigde en/of de bezoeker te waarborgen.
 • Noch CEGIS, noch haar onderaannemers, externe dienstverleners of partners commercialiseren de persoonsgegevens van de klanten van de website en van CEGIS.

5. Bewaringsduur

 • De persoonsgegevens worden door CEGIS alleen bewaard voor de tijd die overeenkomt met de doeleinden van het verzamelen zoals hierboven vermeld. In ieder geval, tenzij een andere bewaartermijn wordt opgelegd door een wettelijke of contractuele verplichting, zal de bewaartermijn van de gegevens niet langer zijn dan 7 jaar.

6. Rechten van de begunstigde

 • De begunstigde beschikt overeenkomstig de boven vermelde Europese verordening over de volgende rechten:
  • Recht op inzage en mededeling van de gegevens
   • De begunstigde heeft het recht op inzage en raadpleging van de hem betreffende persoonsgegevens die door CEGIS worden bewaard. De begunstigde kan ook kennis nemen van de manier waarop CEGIS ze heeft verkregen en van de personen aan wie ze worden meegedeeld.
   • Gelet op de verplichting van CEGIS om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen en vertrouwelijk te houden, wordt de vraag van de begunstigde om inzage en raadpleging van de gegevens enkel verwerkt na het verstrekken van het bewijs van zijn identiteit, met name door het voorleggen van een elektronische of papieren kopie (voorzien van een handtekening) van zijn identiteitskaart tijdens de geldigheidsduur van de kaart. In alle gevallen is de vraag voor de begunstigde kosteloos.
   • CEGIS kan echter bezwaar maken tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (bijvoorbeeld door het aantal of de repetitieve of systematische aard ervan).
  • Recht op rectificatie van de gegevens
   • De Europese verordening biedt de begunstigde de mogelijkheid te vragen om rectificatie, bijwerking of uitwissing van de hem betreffende gegevens die mogelijk onjuist, fout, onvolledig of verouderd blijken te zijn.
  • Recht van bezwaar
   • De begunstigde heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens in de twee volgende situaties:
    • Wanneer de uitoefening van dat recht steunt op gerechtvaardigde gronden of
    • Wanneer de uitoefening van dat recht bedoeld is om te verhinderen dat de verzamelde gegevens ten behoeve van direct marketing worden gebruikt
  • Recht op gegevensuitwissing
   • De begunstigde heeft het recht de uitwissing te vragen en te verkrijgen van de hem betreffende gegevens die door CEGIS worden bewaard.
   • CEGIS zal ingaan op de vraag van de begunstigde als:
    • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
    • De gegevensverwerking uitsluitend berustte op de toestemming van de begunstigde en hij zijn toestemming intrekt;
    • De begunstigde om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking.
   • In ieder geval kan de vraag om uitwissing door CEGIS worden geweigerd indien de vraag noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de naleving van een wettelijke of contractuele verplichting door CEGIS.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
   • De begunstigde kan vragen dat zijn persoonsgegevens worden overgedragen aan een verwerkingsverantwoordelijke die identiek is aan CEGIS. De begunstigde kan bijgevolg aan CEGIS vragen dat de gegevens hem worden overgedragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
  • Uitoefeningsmodaliteiten van de rechten
   • De boven genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van CEGIS of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@cegis.com, ter attentie van Angélique Dradin.

7. Antwoordtermijnen

 • CEGIS zal gevolg geven aan de vraag van de begunstigde door te antwoorden via hetzelfde kanaal als het kanaal dat de begunstigde heeft gebruikt om zijn recht uit te oefenen.
 • CEGIS verbindt zich ertoe om op elke vraag om inzage, rectificatie of bezwaar, uitwissing of elke aanvullende vraag te antwoorden binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van uw vraag.
 • Afhankelijk van de complexiteit van de vraag kan de antwoordtermijn worden verlengd tot 3 maanden, in overeenstemming met de toepasselijke Europese verordening.

8. Personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te raadplegen

 • Enkel de persoonsleden en bestuurders van CEGIS zijn bevoegd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 4 hierboven. Deze personen hebben de gegevens redelijkerwijs nodig wegens de hen toevertrouwde taken en opdrachten of de behoeften die verband houden met de activiteiten van CEGIS.

9. Bevoegde dienstverleners en doorgifte naar een land van de Europese Unie

 • CEGIS deelt de begunstigde overigens mee dat ze een beroep doet op bevoegde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de Europese Unie.
 • CEGIS heeft er zich vooraf van vergewist dat de dienstverleners toereikende garanties hebben geïmplementeerd en dat strikte voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van de gegevens worden nageleefd.

10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

 • CEGIS streeft ernaar dat eventuele problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door middel van een dialoog worden opgelost. Indien dit echter niet het geval kan zijn, heeft de begunstigde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel en is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 2 274 48 00 of via e-mail op het adres contact@apd-gba.be

II. COOKIEBELEID

 • Bij de eerste verbinding met de CEGIS-website wordt de begunstigde geïnformeerd dat informatie met betrekking tot de navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die ‘cookies’ worden genoemd.
  • Een cookie is een onzichtbaar stukje informatie dat door een website in de internetbrowser van de computer wordt opgeslagen. Deze ‘cookie’ kan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan dezelfde site. De ‘cookie’ kan niet worden gelezen door een andere website dan de website die de ‘cookie’ heeft aangemaakt. De meeste ‘cookies’ werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer CEGIS de voorafgaande toestemming van de begunstigde heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie verplicht is door de wet, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is er kennis van te nemen.
  • CEGIS maakt gebruikt van cookies om het navigeren op de CEGIS-website te vergemakkelijken.
  • Sommige cookies zijn vrijgesteld van het verkrijgen van de voorafgaande toestemming van de begunstigde voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend tot doel hebben om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het betreft sessie-ID-cookies, authenticatiecookies en cookies voor het personaliseren van de interface. Op deze cookies is dit beleid volledig van toepassing voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door CEGIS.
  • Andere cookies die worden uitgegeven door derden, worden omschreven als ‘persistent’. Deze blijven aanwezig in de terminal van de begunstigde totdat zij worden gewist of tot ze vervallen.
  • Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, is op het gebruik en de opslag ervan hun eigen privacybeleid van toepassing, waarvan de links hieronder zijn opgenomen. Deze cookie-familie omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies (die CEGIS niet gebruikt) en cookies voor het delen van informatie op sociale netwerken (waaronder Facebook, Google + en Twitter).
  • Publieksmetingscookies verzamelen statistieken over het bezoek aan en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de bezochte inhoud/pagina's). Deze gegevens dragen bij tot de verbetering van de ergonomie van de CEGIS-website.
  • Cookies voor het delen van informatie op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Onder voorbehoud van de toestemming van de begunstigde maken deze cookies het mogelijk een deel van de op de CEGIS-site gepubliceerde inhoud gemakkelijk te delen, met name door middel van een share-button naargelang van het betrokken sociale netwerk.
  • Op de CEGIS-website zijn drie soorten cookies voor het delen van sociale netwerken beschikbaar:
  • De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. De door de bezoeker gebruikte browser maakt het mogelijk de standaardparameters aan te passen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts een deel van de cookies wordt aanvaard of geweigerd, afhankelijk van de uitgever ervan.
  • Het weigeren van cookies kan echter de surfervaring van de bezoeker en de toegang tot bepaalde diensten of functies van de site wijzigen.
  • In dat geval wijst CEGIS elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verslechtering van de navigatieomstandigheden die optreden als gevolg van het weigeren, het onderdrukken of het blokkeren van de cookies die nodig zijn voor de werking van de site.  Deze gevolgen kunnen geen aanleiding geven tot schade en op grond daarvan kan geen schadevergoeding worden geëist.
  • Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om te weten te komen hoe cookie-voorkeuren kunnen worden gewijzigd, geven de onderstaande links uitleg hierover aan de begunstigde.