Gebruikslicentie voor de CEGIS-website

De toegang tot en het gebruik van de CEGIS-website, met als domeinnaam http://www.cegis.com en http://www.cegis.be (hierna ‘de website’ genoemd) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en aan de toepasselijke wetgeving.

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

CEGIS streeft ernaar om haar diensten voor zover mogelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.
CEGIS kan echter de toegang onderbreken, met name voor onderhouds- en upgradedoeleinden, of om andere, met name technische redenen.

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CEGIS is niet aansprakelijk voor de in punt A genoemde onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

CEGIS biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of actualisering van de informatie op deze website.

CEGIS is niet aansprakelijk voor schade of tijdelijke of permanente incidenten toegebracht aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker bij zijn toegang tot de website, tijdens zijn navigatie binnen de pagina's of in het algemeen tijdens de overdracht van de bestanden en computerprogramma's waaruit de website bestaat op zijn ontvangstapparatuur. In het bijzonder is CEGIS niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via haar website.

CEGIS is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Ze wijst elke aansprakelijkheid af voor elke intrusie in haar computersystemen en voor elke vorm van plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien. CEGIS past echter de nodige maatregelen toe om illegale intrusies te voorkomen.

C. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur, de opmaak en alle elementen van deze website zijn beschermd door het auteursrecht van CEGIS, van haar eventuele leveranciers of partners.

Andere product- of bedrijfsnamen die op deze website worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie, software, producten of diensten die vanuit deze site zijn verkregen te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, door te geven, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen, noch om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CEGIS.

D. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Voor webruimtes buiten het domein van het adres http://www.cegis.com en http://www.cegis.be en in het bijzonder de ruimtes waar de gebruiker naartoe kan worden geleid door middel van hyperlinks binnen de pagina's van deze site blijven uitsluitend de eigenaars van deze webruimtes aansprakelijk.

CEGIS kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites of enige verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links betekent niet dat CEGIS de informatie op deze sites goedkeurt.
 
CEGIS wijst derhalve elke aansprakelijkheid af, met name voor het materiaal, voor de gegevens van welke aard dan ook die zich op deze verwijzingswebruimtes bevinden of er verspreid worden, en voor de verwerking van persoonsgegevens die zou worden uitgevoerd.

E. VRIJWARING VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

CEGIS behoudt zich het recht voor om in geval van een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden in rechte op te treden, om vergoeding van haar eventuele schade te verkrijgen.

Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het internationaal publiek- en privaatrecht die van toepassing zijn op de gebruiker, regelt het Belgische recht de relatie tussen CEGIS en de gebruiker. De rechtbanken van Luik zijn exclusief bevoegd.

CEGIS behoudt zich echter het recht voor om iedere internetgebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een deel daarvan te ontzeggen, met name in geval van een duidelijke schending van deze voorwaarden door een internetgebruiker.

F. VARIA

Indien een bepaling van deze voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd onder de geldende wetgeving, zal deze ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en zullen alle andere bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven.

Deze overeenkomst geeft alle overeenkomsten tussen de gebruiker en CEGIS weer met betrekking tot deze website en vernietigt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen de gebruiker en CEGIS, betreffende deze website.

Een gedrukte versie van deze voorwaarden en van elke elektronisch afgeleverde waarschuwingsboodschap wordt aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures in verband met deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en registers die in gedrukte vorm worden opgesteld en bewaard.

CEGIS behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en waarschuwingsboodschappen waaronder deze site wordt aangeboden te wijzigen.